timeline 20191029 160259

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอสามเงา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ พร้อมออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคแบลคเลค ให้กับวัวของเกษตรกรในพื้นที่ ม.5 ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา