S 414433284

วันนี้ (14 พ.ย. 62) เวลา 9.30 น.
นายอำเภอปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมกับทุกส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตากและอบต.ตากตก ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดโบสถ์ ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน
รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ เช่น
1. การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ หนี้นอกระบบโดย ศดธ อ.
2. บริการตรวจสุภาพ /แจกยารักษาโรค โดย สสอ.
3. กิจกรรมฝึกอาชีพ/ส่งเสริมการอ่าน โดย กศน.อ.
4. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม “ตากเมืองสะอาด ปราศจากโฟม” @ บ้านตากเมืองสะอาดโดย อบต.ตากตก
5. แจกเมล็ดพันธุ์ รับขึ้นทะเบียน ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยเกษตร อ.
6. รับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สาธิตการทำน้ำยาล้างจานโดยพัฒนาชุมชน อ
7. บริการตัดผม โดย สมาชิก อส.อ.บ้านตาก
8. มวลชนสัมพันธ์ โดย สภ.บ้านตาก
9. แจกยารักษาโรค ให้คำปรึกษาโรคในสัตว์ โดย ปศุสัตว์ อ.
10. แจกพันธ์ปลา โดยประมง อ.
11. มอบสิ่งของแทนน้ำใจ ถุงกาชาด โดยกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก
12. บริการช่างยนต์/ไฟฟ้า โดยการอาชีพบ้านตาก
โดยมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก