31232

19 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดเข้าร่วมออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข โดยให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์ การจัดการด้านการเลี้ยงสัตว์ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์ พร้อมให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฟรี ให้แก่พี่น้องเกษตรกร อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์แม่ระมาด

31002

วันที่ 18 มิถุนายน 62 สสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด สาธิตการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้กับแพะจำนวน 63 ตัว ของนายสุคำ  แก้วยศ ม.2 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มแพะแปลงใหญ่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์แม่ระมาด

 43987

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ร่วมกับอบต.ช่องแคบ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ.จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

 116445

 วันที่  23-24 พฤษภาคม  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต6  ดำเนินการเก็บข้อมูลทางระบาดวิทยาโรคแบลคเลก ในพื้นที่ตำบลโป่งแดง, ตำบลไม้งาม, ตำบลวังประจบและตำบลน้ำรึม  อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 13238699

  วันที่ 22 พฤษภาคม 2562   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มจากแพะตามโครงการสำรวจความชุกของโรคบลูเซลโลซีส ในแพะแกะ ปี 2562 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง