วันที่ 7 ธันวาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมประชุมตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น(กลุ่มเกษตรกรดีเด่น) ระดับเขต 6 ปีงบประมาณ 2566 ของกลุ่มธนาคารโค-กระบือ บ้านวังหวาย 60 พรรษา ตำบลวังหวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดตาก เข้ารับการประเมินคัดเลือก ระดับเขต 6

S 184049691


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก