ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

บุคลากรปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก
ลำดับชื่อ - สกุลตำแหน่ง
1        J1   นายเกรียงศักดิ์   โพธา

ปศุสัตว์อำเภอเมืองบ้านตาก

2  

 

 

3 J3
นายสิทธิเดช   ภู่นวล

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

4 J4
นายเฉลียว    อ้นมณี

 

เจ้าพนักงานสัตวบาล

5 J6
    นายสุเมธ  เรืองงาม

 

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 

ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120

เบอร์โทรศัพท์ 055-508931  E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.