102296

    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก โดยนายถนอมศักดิ์   ตั้งวชิรฉัตร  ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  เป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับเกษตรกร อาสาปศุสัตว์ ผู้นำชุมชน โครงการป้องกันและแก้ไขโรคระบาดจากสัตว์สู่คน ภายในตำบลตลุกกลางทุ่งประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

   462119

     วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอบ้านตาก ร่วมด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ส่วนราชการ คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด อ.บ้านตาก  และอบต.สมอโคน ให้บริการประชาชนตาม “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ ศาลา อเนกประสงค์  ม.1 ต.สมอโคน อ.บ้านตาก จ.ตาก โดยส่วนราชการได้ชี้แจงข้อราชการ & นโยบายที่สำคัญและนำความห่วงใยของรัฐบาลกับ ผวจ.ตาก มาแจ้งแก่พี่น้องประชาชน รวมทั้งการให้บริการของหน่วยงานต่างๆ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก

 23782

  วันที่ 20  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ออกตรวจติดตามการขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ  ประจำปี  2561  ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก      จำนวน  11 ร้าน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

   101397

   วันที่ 21  พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตากและสำนักงานประมงจังหวัดตาก  ร่วมประชุมชี้แจงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย  ครัวเรือนละ 3,000  บาท  ณ  ห้องประชุมอำเภอเมืองตาก ชั้น 2


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

S 20709424

     วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.45 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ได้รับมอบหมายจากทางอำเภอท่าสองยาง ให้กำกับดูแลเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ได้แนะนำส่วนงานด้านปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ การควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ และการป้องกันตัวเองจากการติดโรคจากสัตว์สู่คนด้วย

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง