กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยกำหนดให้หน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายทุกพระราชบัญญัติที่ตนเองรับผิดชอบและให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการงานบังคับใช้กฎหมายร่วมกันในรูปแบบดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้อนุมัติโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี 2561

- กรณีไม่พบการกระทำความผิด

     เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงาน มอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2561

- กรณีพบการกระทำความผิด

   ทำการยึดหรืออายัด ของกลางที่ใช้ประกอบการกระทำความผิด และแจ้งความดำเนินคดีตาม พ.ร.บ. ที่พบกระการกระทำความผิด