S 25157640

   วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เฝ้าระวัง ควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด ชั้น 2 อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเด็นที่สำคัญได้แก่ สถานการณ์การเกิดโรคพิษสุนัขบ้าย้อนหลัง 5 ปี การดำเนินการเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562 แผนการดำเนินงานด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 และการบริหารจัดการ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว ณ เรือนจำชั่วคราวห้วยหินฝน ฯลฯโดยมีปลัดอำเภอ ผู้ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอแม่สอด ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในครั้งนี้ครับ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช