S 12886074

   วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยางเข้าร่วมกิจกรรม “งานวันถ่ายถอดเทคโนโลยี่เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่” (Field Day) โดยตั้งฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ให้ความรู้เรื่องโรคสัตว์และการป้องกัน และให้ความรู้เกษตรในการลดต้นทุนการทำอาหารสัตว์และเพิ่มคุณค่าทางโภชนการ เช่น การทำหยวกกล้วยหมัก การทำฟางหมัก และการนำพืชผลทางเกษตรที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว เช่น ต้น ฝัก หรือใบข้าวโพด น้ำมาหมักปรุงแต่เป็นอาหารสัตว์ แทนการนำไปเผาให้เกิดมลพิษ เป็นต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก) ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช