3

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย ปี 2562 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ ในพื้นที่อำเภอวังเจ้า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

82709

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

339584

7 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ดำเนินการปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร) ประจำปี ๒๕๖๒ ในพื้นที่ อำเภอสามเงา


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง

82365

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดร่วมกับด่านกักกันสัตว์ตากและประมงอำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 ตรวจสอบร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในพื้นที่อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด

S 14786602

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 สนง.ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ได้ดำเนินการออกประชาสัมพันธ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกรฟาร์มระบบ GFM พร้อมทั้งบริการฉีดวัคซีนอหิวาต์สุกร และบันทึกในระบบโปรแกรมesmartplus ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง