9039

5 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า เข้าปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ไม่มีเจ้าของ (วัด) ประจำปี 2562


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

 5417

5 มีนาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน รักษาการปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ออกตรวจเยี่ยม โครงการไก่ไข่พระราชทานที่ รร.ตชด บ.มอเกอร์ยาง ตามโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ม.6 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ

   69724

  13 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้เกษตรกรปราดเปรื่อง จังหวัดตาก ปี 2562 หลักสูตร  การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart  Farmer  ณ  วัดหนองมะค่า หมู่ที่ 12 ตำบลโป่งแดง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก

20190213 190213 0027

 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สนง.ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด อบรมโครงการ Smart Famar  เกษตรกร 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์บ้านสันหล่อ หมู่ที่ 3 ต.แม่จะเรา อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด

 252219

 วันที่ 24 มกราคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นายชฏธรณ์ สอนเจริญ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก อบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงภายในพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2562


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก