232148

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับ สคบ.กรมปศุสัตว์ และตัวแทนเขต 6 พิษณุโลก ร่วมประชุมและทำแบบสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดและศาลาชุมชนสักทอง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

565248

21 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรย่อยสำหรับการจัดทำระบบการป้องกันโรคในฟาร์มสุกรรายย่อยเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก โดยร่วมบรรยายเกี่ยวกับการจัดฟาร์มสุกรเบื้องต้น การดูแลสุขภาพสัตว์ หลักการป้องกันโรคในสัตว์ ระบบการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และการทำลายซากสัตว์ป่วยและการทำลายเชื้อโรคภายในฟาร์ม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

33329

 วันที่ 15 สิงหาคม 2562นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสตัว์จังหวัดตากมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 โดยนายกิตติพงษ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเนินมะคึก หมู่ที่7 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 1566272850669

   วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) โดยมีนายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในโครงการ และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับกับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรค และบรรยายให้ทราบถึงความเสียหายที่อาจเกิดจากการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซึ่งในการโครงการฯ ครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากพื้นที่จังหวัดตาก ได้แก่ อบต. เทศบาล อบจ. ซีพี เบทาโกร สาธารณะสุขจังหวัด ตำรวจ ทหาร กรมประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานฯ กรมปศุสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาd

S 19972106

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และปลูกต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก