105555

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายนิตย์ สุเต็ม หัวหน้ากลุ่ม(สัตวแพทย์อาวุโส) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้แทน "รับมอบโค" (เพศเมีย) จำนวน 20 ตัว จากบริษัทพิพัฒน์กร จำกัด (สาขาตาก) เพื่อมอบให้อาสาปศุสัตว์ จำนวน 4 รายๆละ 5 ตัว ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาสาปศุสัตว์ ระยะที่2 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บริษัทพิพัฒน์กร จำกัด ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

548188

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมจำนวน 1 ฟาร์ม ดังนี้ ทองย้อยฟาร์ม 152/7 หมู่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 541218

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เข้าร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา สาธารณสุขจังหวัดตาก ปลัดอำเภอแม่สอด ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีเหตุเดือดร้อนรำคาญ ที่บ้านเลขที่ 114 หมู่ 9 ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ผ่านสายด่วน 1567 ว่ามีปัญหาเดือดร้อนรำคาญจากกลิ่นมูลโคของเพื่อนบ้านที่เลี้ยงอยู่ข้างบ้านผู้ร้อง บริเวณบ้านตรงข้ามประมาณ 10 ตัว บริเวณบ้านด้านข้าง 4 ตัว บริเวณหลังบ้าน 2-3 ตัว จากการตรวจสอบพบว่า 

ข้อเท็จจริง

 1.มีเจ้าของเลี้ยงโคขุน 2 คน จำนวนโค 6 ตัว และ 17 ตัว โดยสร้างคอกเลี้ยงภายในบริเวณบ้าน 

 2.มีกลิ่นมูลและปัสสาวะของโค

 3.สภาพพื้นคอกเลี้ยงเทคอนกรีต เปียกตลอดเวลา 

4.ไม่พบแมลงวัน 

ข้อแนะนำ

1.ให้เก็บมูลโคออกจากคอกเลี้ยงทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 9 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

2.ให้ทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรค หรือ EM และทำบ่อบำบัด

3.ให้ย้ายสถานที่เลี้ยงออกจากบริเวณบ้านและให้ห่างจากชุมชน ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2564

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

546864

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอสามเงา และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก ให้การต้อนรับนายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ในโอกาสที่ปศุสัตว์เขต 6 ลงพื้นที่จังหวัดตากเพื่อตรวจติดตามเส้นทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ ช่วงรอยต่อของจังหวัดตาก และจังหวัดลำปาง ณ จุดตรวจบ้านแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเส้นทางการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ท่านปศุสัตว์เขต 6 ได้มอบน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับจุดตรวจสัตว์ไว้บริการพ่นรถขนย้ายสัตว์ จำนวน 5 ลัง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

124183

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้

1.มนูฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม - หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

2. มนูฟาร์ม 2 ที่ตั้งฟาร์ม - หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

3. ศิลาฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม - หมูที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

4. กลมฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม 15/3 หมูที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของ หจก.เสริมกสิกิจ เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก