12932

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ต.โป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยในพิธีมีกิจกรรมอบรมให้ความรู้อาสาปศุสัตว์โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้อาสาที่ผ่านการอบรม เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ ให้สุนัข แมว ของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 15441973

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ตรวจการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายดาบตำรวจธิพนธ์ วิเศษสิกการ   ตั้งอยู่เลขที่ 409 ม.1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดตาก/ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก/ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดตาก/ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก/ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดตาก/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่/ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมตรวจสอบการก่อสร้างเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ผลการตรวจให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องบางส่วนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำการประกอบกิจการฆ่าสัตว์แก่ผู้ประกอบการ และให้เวลาในการแก้ไข 14 วัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

       68783

วันนี้ 5-6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสัตวแพทยจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงฆ่าสัตว์ตั้งอยู่ ได้ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2563 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ในพื้นที่ 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง และได้ทำการตรวจต่ออายุ/ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และสถานที่จำหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์ OK) ประเภท modern trade หรือ shop จำนวน 6 แห่ง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

478219

วันนี้ 9 มีนาคม 63 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ได้ออกตรวจประเมินการต่ออายุ/ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และสถานที่จำหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์ OK) ประเภท modern trade หรือ shop จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เทสโก้โลตัส สาขาตาก บิ๊กซี สาขาตาก เบทาโกร สาขาตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

10343

 วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอัจจิมา ณน่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ สู่การพัฒนาอาชีพของเกษตรกรอย่างมั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ตระหนักถึงบทบาทของโครงการ ธคก.ที่มีต่อเกษตรกรไทย สามารถสร้างโอกาส สร้างรายได้ ให้ทางเลือกใหม่พัฒนาสู่ความยั่งยืน ของเกษตรกรไทยและร่วมกันแลกเปลี่ยนเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ และรวดเร็วยิ่งขึ้น ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง อ.เมือง จ.นครพนม


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก