23302

28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก เทศบาลตำบลไม้งาม และ อบต.ป่ามะม่วง ได้ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกภายในประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 3 แห่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 และตาม พ.ร.บ.ควมคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 พบข้อบกพร่องบ้างแต่ไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการฆ่าสัตว์ และได้แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ตามเกณฑ์ต่อไป  


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

cdfa9b04d688fe4aedc618b57c6d9249d 17401748 190628 0008

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน  โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก  ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต6  ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ตำบลวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

23076

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า ออกตรวจติดตามและตรวจต่ออายุผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่เข้าร่วมโครงการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์Ok) ในพื้ที่ จำนวน 2 ราย 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

23167

วันนี้  26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น.ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ได้เข้าดำตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดนัดบ้านโป่งแดง  อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก จำนวน 4 ราย ไม่พบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และได้แนะนำให้ผู้ประกอบการให้ดูแลด้านสุขอนามัยของการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 23084

26 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ออกตรวสอบการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ ล่าช้า จากการตรวจสอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ แจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการจัดทำสัญญาจัดจัดจ้างกับบริบัทเชียงใหม่เฟรชมิล์ สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจากที่ผ่านมา อบต.แต่งตั้งคุณครูเป็นกรรมการตรวจรับแต่ในครั้งนี้ทางโรงเรียนไม่ยินยอมให้คุณครูเป็นกรรมการตรวจรับจึงต้องจัดหาคณะกรรมการตรวจรับใหม่ ส่วนสัญญาจะแล้วเสร็จภายในอาทิตย์หน้า 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก