484107

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมจำนวน 1 ฟาร์ม ดังนี้ 

1. เอ็นพีฟาร์ม 42/4 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   82198

   วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับกลุ่มแพะแปลงใหญ่อำเภอแม่ระมาด โดยมีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมหารือและสอบถามข้อมูลกลุ่มสมาชิกและแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มแพะแปลงใหญ่อำเภอแม่ระมาด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

481461

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตรวจรับรอง และติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ณ ห้างแม็คโคร สาขาแม่สอด จังหวัดตาก โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

4751

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข แมว ในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ อ.พบพระ  จ.ตาก มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาผ่าตัดทำหมัน ทั้งหมด 75 ตัว (สุนัขเพศผู้ 20 ตัว สุนัขเพศเมีย 27 ตัว แมว เพศผู้ 12 เพศเมีย 16 ตัว) และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 75 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

481438

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 05.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก เข้าร่วมตรวจประเมินร้านอาหาร ตามโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q และสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสด ตามโครงการส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบสินค้า Q ปีงบประมาณพ.ศ.2563 โดยได้เข้าตรวจตลาดสด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รับผิดชอบโดยเทศบาลตำบลบ้านตาก

2. ตลาดเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสามเงา

3. ตลาดสดเทศบาล 3 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองตาก

4. ตลาดร้อยโทล้วน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก รับผิดชอบโดยองค์การบริหารส่วนตำบลตากตก

ผลการตรวจประเมินพบว่าคณะผู้ตรวจประเมินให้การรับรองต่ออายุร้านค้า และสถานที่จำหน่ายสินค้า Q ประเภทตลาดสดที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน พร้อมกันนี้ได้ให้ความร ู้และคำแนะนำแก่ผู้ประกอบการที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เรื่อง ขายเนื้อสัตว์อย่างไรไม่ให้ถูกดำเนินคดี หลักฐานที่ต้องมีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สถานที่ยื่นขอใบรับรอง ค่าธรรมเนียม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และโทษของผู้กระทำความผิด

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก