S 24502499

วันที่ 21 เมษายน 2531 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมปฏิบัติงานออกตรวจประเมิน การตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อการบริโภคตามแบบ ต.ร.ช.2ณ พีมาร์ท สาขา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

     225508

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมพิธีรดน้ำขอพรหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต6 และอดีตหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ณ บริเวณปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

วันที่ 20 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมพิธีรดน้ำขอพรหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานปศุสัตว์เขต6 และอดีตหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ณ บริเวณปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 S 29671442

  วันที่ 29 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ ศูนย์วิจัยและบำรุงสัตว์ตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ทำการประชุมประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวััดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

S 8404997

  วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่ม พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คงเหลือในสต็อกของรัฐบาล โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2551/52 ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบด้วย ผู้แทนกองทัพบกในพื้นที่ ผู้บังคับการตำรวจภูธร พานิชย์ขังหวัด ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร ผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสำนักมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก ผู้แทนองค์การคลังสินค้า ได้ทำการตรวจสอบสถาพคงเหลือในคลังสินค้า ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จำนวน 5 แห่ง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 

 

   1522142553739

   วันที่ 27 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โครงการมีระหว่างวันที่ 27- 29 มีนาคม 2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก