S 38182945

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด และฝ่ายกิจการฮาลาลจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลด้านปศุสัตว์ ณ โรงเชือดไก่นางสาวซากินา อิสลาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 42729478

วันที่  4 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นพรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 5390424

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กองสารวัตรและกักกัน ,สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอเมือง จังหวัดตาก  ในการนี้ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ซึ่งจังหวัดตากมีเป้าหมายในอำเภอเมืองจำนวน 600 ตัว อำเภอแม่สอดจำนวน 600 ตัว และอำเภอแม่ระมาดจำนวน 200 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

33294

วันที่ 27 มิถุนายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก อบรมเกษตรกรตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนจังหวัดตาก ณ ศูนย์ ศพก.อ.เมืองตาก ต.วังประจบ อ.เมือง "หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก"


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 26452015

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก และหน่วยปฏิบัติการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับมูลนิธิสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้กระทงสาย ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตากมีเจ้าของสุนัข แมว นำมารับบริการ ดังนี้

1.ทำหมันสุนัข แมว จำนวน 376 ตัว(สุนัข 206 ตัว แมว 166 ตัว)

2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 320 ตัว (สุนัข 167 ตัว แมว 153 ตัว)

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...