1062 190711 0013

วันที่ 10 กรกฏาคม 2562 นายอัชวัน  โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก  ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โดยการให้ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ในโครงการ คปภ.เคลื่อนที่สู่สองอำเภอ จังหวัดตาก ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  ณ ลานเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

22386

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายอัชวัน  โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก  ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกร ตามโครงการ 5 ประสาน  สืบสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2562 ต.ยกกระบัตร ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

8

4 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มัธโนทัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ         


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 24122

9 กรกฏาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง เทศบาลตำบลแม่ต้าน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ และเทศบาลตำบลพบพระ ได้ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ครั้งที่ 2/2562 และตรวจต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ OK)ในพื้นที่ดังกล่าวตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 แห่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 และตาม พ.ร.บ.ควมคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ดังนี้

1.โรงฆ่าน้ำเมยสุกร อ.ท่าสองยาง

 2.โรงฆ่าโคเทศบาลตำบลพบพระ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการฆ่าสัตว์ และได้แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ดีและถูกสุขอนามัย

ส่วนการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(ปศุสัตว์ Ok) ให้การตรวจต่ออายุ

 1.ร้าน เอ็ม หมูสด อ.ท่าสองยาง

2.ร้านพรปิติหมูสด อ.พบพระ

       


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

23446

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับอำเภอสามเงา ท้องถิ่นอำเภอสามเงา และปศุสัตว์อำเภอสามเงา ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรผู้เลี้ยงสุกรและพ่อค้าเขียงหมูรายย่อย ที่ผู้เลี้ยงหมูแจ้งว่าประสบปัญหาเลี้ยงหมูแล้วขายไม่ได้เนื่องจาก พ่อค้าเขียงหมูถูกจับดำเนินคดีทำให้ไม่มีคนชื้อหมูไปเชือด ท่านปศุสัตว์จังหวัดได้แนะนำข้อกฎหมาย ระเบียบการปฎิบัติและแนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการต่อไปได้ให้กับผู้ประกอบการ         


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก