237133

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และตัวแทนกลุ่มเกษตรกรอ.บ้านตากติดต่อขอรับหญ้าแห้งเพื่อจัดตั้งเป็นคลังเสบียงในเขตพื้นที่อำเภอบ้านตาก จำนวน 2 จุดรวม 500 ก้อนเพื่อช่วยบรรเทาแก่เกษตรกรกรณีได้รับผลกระทบในช่วงฤดูแล้ง.


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   204224

  7  พฤษภาคม 2562  นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ดำเนินการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,ถ่ายพยาธิภายนอกและภายในภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัข-แมว ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี​ ปี 2560-2563 ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด(ชั่วคราว) ห้วยหินฝน ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 10027013

  วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปและจัดทำแผนขับเคลื่อนคลัสเตอร์โคเนื้อ ปี 2562 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม ณ วัฒนาวิลเลจรีสอร์ท ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (ประชุมระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562)


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   236992

   วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและคณะกรรมการศูนย์ป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการ์น้ำในช่วงฤดูแล้งในเขตพื้นที่ ต.ท่าเลย์ อ.เมืองตากและ ต.นาโบส์ อ.วังเจ้า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

303945

   6 พฤษภาคม  2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตากร่วมกับเทศบาลเมือง กองสาธารสุขฯ /อาสาปศุสัตว์ชุมชนเขาแก้ว/อาสาปศุสัตว์ขุมชนระแหง/อสม.ชุมชนเขาแก้ว/อสม.ชุมชนระแหงได้ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว เขตเทศบาลเมืองตาก วันนี้ดำเนินการ ณ ชุมชนเขาแก้วและชุมชนระแหงโดยมีเจ้าของ นำสุนัขและแมว มารับวัคซีน ดังนี้

- ชุมชนเขาแก้ว สุนัข จำนวน 54 ตัว แมว จำนวน 94 ตัว กระต่าย 3 ตัว  รวม 151 ตัว

 - ชุมชนระแหง สุนัข จำนวน 87 ตัว แมว จำนวน 48 ตัว รวม. 135 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก