- คำสั่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก รายละเอียด ..

- ประกาศสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) รายละเอียด ..