แปลนโรงฆ่าขนาดเล็กของกรมปศุสัตว์**

- แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กพิเศษของกรมปศุสัตว์ รายละเอียด...

- แบบก่อสร้างโรงฆ่าโค-กระบือ  รายละเอียด...

- แบบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กแบบไม่มีห้องตัดแต่ง  รายละเอียด...

- แบบก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดเล็กแบบมีห้องตัดแต่ง  รายละเอียด...

- แบบก่อสร้างโรงฆ่าสุกร  รายละเอียด...

- ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์ปีก  รายละเอียด...

- ระบบบำบัดน้ำเสียโรงฆ่าสุกร  รายละเอียด...