การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- การป้องกัน ปราบปรมทุจริต ฯ จังหวัดตาก ( สนง.ปศุสัตว์จ.ตาก) 

ประกาศ กปศ.เจตจำนงสุจริต

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

อินโฟกราฟิกส์