146841

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560  นายจำรัส เข่งวา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะกรรมการระดับจังหวัดออกตรวจประเมินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีก ของคุณซากินา ผู้ประกอบการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก