ประกาศจังหวัดตาก เรื่องขายทอดตลอดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพ