datagov 01

datagov2 01

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

  • นโยบายธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมปศุสัตว์ ดาวน์โหลด 
    เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการข้อมูลของกรมปศุสัตว์
  • มาตรฐานข้อมูลด้านกรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2566 (DLD Data Standards 2023) ดาวน์โหลด
    ซึ่งประกอบด้วยชุดข้อมูล 3 ชุดข้อมูล ได้แก่ ชุดข้อมูลเกษตรกร ชุดข้อมูลฟาร์ม และชุดข้อมูลปศุสัตว์ เพื่อให้เป็นมาตรฐานในการจัดเก็บข้อมูลของระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในหน่วยงานและลดปัญหาคุณภาพของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน
  • แนวปฏิบัติการบริหารจัดการข้อมูล กรมปศุสัตว์ ปี พ.ศ. 2566 (DLD Data Guideline 2023) ดาวน์โหลด
    เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของกรมปศุสัตว์ตลอดวงจรชีวิตของข้อมูล (Data Life Cycle) และการกำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับข้อมูล

บันทึกข้อความขออนุมัติ