ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป
                  J2

 นางอรุณรัตน์   อินนะไชย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

             

 

j5

นางฐิติมา  ปั้นกลิ่น

เจ้าพนักงานธุรการ

 

J6นางประภาวีร์    ตาชะนะ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

 

J81นายราเชนทร์   บุญเนียม

พนักงานการเกษตร ส.3

 

J7

นายชำนาญ   แย้มหมื่นอาจ

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 

 

J10นายประจบ  บวบมี

พนักงานพิมพ์ระดับ ส.2

J9

นางน้ำเพชร   ดวงใจ

พนักงานทำความสะอาด

 
     

                                                                                                                                 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
                  

J1 

นายนิตย์  สุเต็ม

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

             

J2นายธนดล  วงศ์ครุฑ

สัตวแพทย์ชำนาญงาน

J3นายวีรยุทธ  รุ่งน้อย

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

4

นางสาวเสาวลักษณ์ ไชยชาติ

นักจัดการงานทั่วไป

     

 

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
                  

  J5

นายตะวัน  พรมศิลา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

             

 

 

J44 

นางดรุณี  สีเมือง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

J3นายสุทิน  เชื้อเทศ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

J7นาย เพิ่มศักดิ์ งอกงาม

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 J10

นางสาวอลิษา    บวบมี

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 J8

นาย บุญนำ กิจจาคีรี

พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
                  

J1.1

นายจำรัส  เข่งวา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

             

J2.1 

นายมนตรี  ภาคะ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

J4

นายรุ่งเรือง  สิงห์ชัย

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

 

J3

นางสาวมุจลินท์  สุวรรณโนภาส

นักวิชาการสัตวบาล

 

J4

นายชัยวัฒน์  อนันตะศิริ

นักวิชาการสัตวบาล

 

J5นายอนุสรณ์   วิทยา

เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

กลุ่มกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
                  

 

 

 

J2นางสาวอัจจิมา ณ น่าน

เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 

 รก.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

             

J3นายวรวัฒน์  กันทะจักร

นักวิชาการสัตวบาล

 

J5

นายวรกันต์  ขัตติยะ

นักวิชาการสัตวบาล