งบทดลอง ปีงบประมาณ 2566

การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566