การประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย https://forms.gle/GpqHLCb4zzRAW7rK7

ITA