- คู่มือการให้บริการประชาชน

- การขออนุญาติจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์

- ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

- ใบอนุญาตนำเข้าขายและผลิตอาหารสัตว์

- ขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม