*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 2/2564

  1.)การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

  - แผนพัฒนาบุคลากร

  - ผลพัฒนาบุคลากร

  2.) แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

  3.) ขอเชิญประชุมคณะทำงานการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามตัวชี้วัดของกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2564

 4.) รายงานการประชุมคณะทำงานการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

 5.) โครงการพัฒนาบุคลากร โดยวิธีการพัฒนาตนเอง (GHD : E-learning) ของสำนักงาน ก.พ.

 6.) หนังสือแจ้งฝึกอบรมตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รอบที่ 2/2564

 7.) บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วม

 8.) หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้

- ใบประกาศนียบัตร

 9.) หลักฐานการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์

- สรุปรายงานการติดตามผลฝึกอบรม