*แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP) รอบที่ 1/2567

  1.) การดำเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาคับบัญชา

   - แผนพัฒนาบุคลากร 

   2.) หลักฐาน IDP 1-3 -ของบุคคลากร

   - ข้าราชการ

   - พนักงานราชการ