รายละเอียดข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 (ณ 30 กันยายน 2563)

- รวมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

โคเนื้อ

โคนม

กระบือ

สุกร

ไก่

เป็ด

แพะ

แกะ

สัตว์อื่นๆ