รายละเอียดข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 (ณ 30 กันยายน 2565)

รวมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

โคเนื้อ

โคนม

กระบือ

สุกร

ไก่

เป็ด

แพะ

แกะ

- นกกระทา

สัตว์อื่นๆ