507664

   วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร "ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK" ประจำปีงบประมาณ 2563 และมอบใบรับรองปศุสัตว์ OK ให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ผ่านการรับรอง โดยมีนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) และผลักดันให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เกิดการปรับปรุงพัฒนาสถานประกอบการให้ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และเลือกใช้วัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคที่เลือกซื้อเนื้อสัตว์ภายใต้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24954

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  นายนิตย์ สุเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้นำเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อตาก  ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รองรับ FTA หลักสูตร “การเลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน"  มีกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน และการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

1

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า  ส่งมอบโคและทำสัญญายืม ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 1 ราย โคเพศเมีย 5 ตัว นางศุภิสรา  มาเติม บ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 3 บ้านประดาง ตำบลประดาง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

24954

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  นายนิตย์ สุเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้นำเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อตาก  ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รองรับ FTA หลักสูตร “การเลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน"  มีกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน และการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

507164

    วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ หลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต โดยมีนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ถูกกำหนดให้มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่พระราชบัญญัติฯมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์สำหรับการต่อใบอนุญาต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯจำนวน 18 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก