599718

วันที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตากในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านตาก ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านตาก เข้าตรวจสอบสภาพพัสดุครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลบ้านตาก เพื่อตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้อง ก่อนส่งมอบให้กับหน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้ประโยชน์กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากต่อไป พร้อมกันนั้นได้เข้าตรวจรับรองใหม่สถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ณ ร้าน เอสเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด สาขาไม้งาม เลขที่ 245/2 หมู่ที่ 5 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

390676

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 6 หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำการปรับปรุงสถานที่ เพื่อจัดตั้งจุดขนถ่ายสุกรในการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

148445

วันที่ 12 มกราคม 2564  นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลเกาะตะเภา ตำบลท้องฟ้า และตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

14373

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก แม่สอด สามเงา และท่าสองยาง ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ในพื้นที่ กรมทหารราบที่ 14 กองพันทหารราบที่ 2  ค่ายวชิรปราการ เพื่อควบคุมประชากรและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตา

595410

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (รับรองใหม่3 ต่ออายุ1)ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้

1. S.P. ฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2. G.N. ฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

3. ปลายฝันฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

4. มนตรีฟาร์ม หมู่ 6 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของ หจก.เสริมกสิกิจ เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก