S 12853603

  วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ประกอบด้วย                                                           

1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 

2.ท้องถิ่นจังหวัดตาก                                                       

3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก                                             

4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก                                       

5.อุตสาหกรรมจังหวัดตาก                                                   

6.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพิ้นที่                               

7.ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก                                                 

8.ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายดุลย์ ตันฟุ้น                           

 สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายอดุลย์ ตันฟุ้น ได้ดำเนินการก่อสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

1953

วันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ และท่าสองยาง ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมว เพื่อควบคุมประชากร และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปยอด สุนัขเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 2 ตัว แมว เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 19 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

1730

วันที่ 13 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ และท่าสองยาง ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมว เพื่อควบคุมประชากร และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

90526

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ติดตามลูกเกิดโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

44038

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ร่วมกับ นายอารีย์ เดวี พาณิชย์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก สาธารณสุขจังหวัดตาก เทศบาลเมืองตาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบ ตรวจเยี่ยม ร้านหมูดีฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ ถนนจอมพล อำเภอเมือง จังหวัดตาก เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน ผู้ประกอบการจำหน่ายสุกรชำแหละ ในตลาดสดเทศบาลเมืองตาก ว่ามีการจำหน่ายสุกรชำแหละที่มีราคาถูกกว่าราคาท้องตลาด ซึ่งคาดการณ์ว่าคุณภาพอาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผลการดำเนินการร่วมกันตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิด แต่ได้แนะนำให้ดำเนินการให้ถูกสุขอนามัย ดังนี้
1.อ่างล้างมือที่อยู่ด้านข้างประตูก่อนเข้าร้าน ควรมีป้ายติดประกาศ ให้ล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าภายในร้าน ก่อนทำการสัมผัสเนื้อสัตว์ คัดเลือกเนื้อสัตว์ใส่ถุงบรรจุก่อนนำไปชั่งน้ำหนัก และหลังออกจากประตูหน้าร้าน ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ ล้างมือทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก่อนออกจากร้าน
2.เมื่อรถห้องเย็นนำซากสุกรมาส่ง ควรมีภาชนะรองรับแล้วนำเข้าไปในห้องเก็บซาก เพื่อรอการคัดแยกและตัดแต่งชิ้นส่วนต่อไป ไม่ควรนำผ้ายางหรือผ้าใบมาปูกับพื้นลานหน้าร้านเพื่อคัดแยกเหมือนที่ผ่านมา เพราะว่าจะเสี่ยงกับการปนเปื้อนต่างๆ ทำให้ภาพดูไม่ถูกสุขอนามัย อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้
3.ได้เน้นย้ำผู้ประกอบการ ต้องมีหลักฐานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ใบกำกับซากสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกต้อง พร้อมแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเรียกตรวจสอบ หรือขอตรวจสอบทุกครั้ง
4.ควรจัดให้มีวัสดุม่านกั้นตรงประตูทางเข้าออก เพื่อป้องกันฝุ่นละออง แมลงวัน หรือแมลงพาหะอื่นๆ ที่ไม่พึงประสงค์เข้าไปปนเปื้อนสร้างความเสียหายให้กับเนื้อสัตว์ที่จะจำหน่ายได้
5.ควรควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามมาตรฐาน เพื่อการควบคุมสุขอนามัยของเนื้อสัตว์ ยังคงได้มาตรฐานตามที่กำหนดไว้
6.หากไม่สามารถป้องกันแมลงวันได้ ควรจัดหาฝาปิดแต่ละตู้แช่ ที่สามารถเปิด-ปิด ได้ตลอดเวลา ก็จะสามารถรักษาสุขอนามัยของเนื้อสัตว์ รักษาอุณหภูมิของเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานได้อีกทางหนึ่ง
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันบูรณาการ ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบ ร่วมกันเป็นระยะตามแผน เพื่อเป็นการควบคุมดูแลกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน รักษาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ตามลำดับต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก