การติดตั้งเครื่องหมายประจำตัวสัตว์จังหวัดตาก

- คำสั่ง คณะกรรมการพิจารณาการติดเครื่องหมาย

- บันทึกเบิกเบอร์หู