สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

https://drive.google.com/drive/folders/1NwPzPMGzcUmg8zvuChTOVrVTgpGYqmHj