โครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย เพื่อสร้างความยังยืนด้านอาชีพของเกษตรกรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอาหาร

- เป้ายกระดับเป้าจ้างเหมาโครงการเยียวยาโควิด -19

- โครงการอุดหนุนปัจจัย

โครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ปีก

จำนวนบุคลากรโครงการหมู่บ้านปลอดโรคระบาดสัตว์ปีกMr. & Miss. หวัดนกประจำหมู่บ้าน

แบบสำรวจเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการยกระดับ ระบบการป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยฯ

- (ร่าง) ระเบียบกรมปศุสัตว์การอุดหนุนปัจจัยโครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยฯ

แบบคำร้องขอรับการอุดหนุนปัจจัยโครงการยกระดับระบบป้องกันโรคของเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อย

หนังสือรับรองการส่งมอบอุดหนุนปัจจัย

แบบสำรวจเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วม