วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2567 นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ติดตามงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี และศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านคอโซทะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการทำปศุสัตว์ในโรงเรียน พร้อมทั้งแนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์ และการป้องกันโรคสัตว์ในช่วงฤดูฝน และติดตามงานโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง

 

 163386 0


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก