ปศุสัตว์ตากลงพื้นที่ตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) และตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) ต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม และตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรในพื้นที่ ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมทั้งหมด จำนวน 3 ฟาร์ม โดยมีผู้ประกอบการฟาร์ม และห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกสิกิจ เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป 

"ครอบครัวปศุสัตว์ตาก ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง"

 266903 0

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก