วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา
จัดกิจกรรม "วันอนุรักษ์ควายไทย" ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี โดยมีการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงและการอนุรักษ์ควายไทย, การขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์,การป้องกันโรคฯลฯ และมอบแร่ธาตุก้อนสนับสนุนให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ณ กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านวังหวาย(60 พรรษา) หมู่ที่ 7 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก

 277599 0

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก