จังหวัดตาก ร่วมกับชุดเฉพาะกิจพญานาคราช เข้าตรวจสถานที่เก็บสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายสุชาติ หมอกยา ปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจพญานาคราช, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก, ประมงจังหวัดตาก, ด่านกักกันสัตว์ตาก, ด่านประมงตาก, ด่านตรวจพืชแม่สอด, ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองตาก และตำรวจภูธรเมืองตาก เข้าตรวจสถานที่เก็บสินค้าเกษตรตามนโยบายปราบปรามการนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมายจังหวัดตาก เดือนมีนาคม 2567
1. ห้องเย็น บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด
- ชนิดสินค้าเกษตรที่ตรวจพบ : ซากสุกร ปริมาณรวม 191 ตัน
- ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกะทำความผิด
2. ห้องเย็น เอส ไอ ซี อ.บ้านตาก
- ชนิดสินค้าเกษตรที่ตรวจพบ : ปลาทูแช่แข็ง, ซากสุกรแช่แข็ง 850 กิโลกรัม
- ผลการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำความผิด
3. ห้องเย็นสินคณา อ.เมืองตาก
- ชนิดสินค้าเกษตรที่ตรวจพบ อาหารทะเลแช่แข็ง ซากสุกรแช่แข็ง
- ผลการตรวจสอบ พบซากสุกรจำนวน 14 รายการ น้ำหนัก 646 กิโลกรัม ไม่มีเอกสารแสดงแหล่งที่มา จึงได้ทำการอายัดเพื่อให้เจ้าของนำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ใน 7 วันทำการ

 

 149843 0


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก