S 15441973

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประธานคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน ตรวจการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายดาบตำรวจธิพนธ์ วิเศษสิกการ   ตั้งอยู่เลขที่ 409 ม.1 ต.พะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดตาก/ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก/ผู้แทน ท้องถิ่นจังหวัดตาก/ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก/ผู้แทน อุตสาหกรรมจังหวัดตาก/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพื้นที่/ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมตรวจสอบการก่อสร้างเป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ผลการตรวจให้มีการปรับปรุงข้อบกพร่องบางส่วนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งให้คำแนะนำการประกอบกิจการฆ่าสัตว์แก่ผู้ประกอบการ และให้เวลาในการแก้ไข 14 วัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช