462464

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก รวมจำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้ 

1. ชอบฟาร์ม ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

2. ทองสุกฟาร์ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 

3. อภิวัฒน์ฟาร์ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 4. แก้ว(หนองนกปีกกา)ฟาร์ม ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

 โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของห้างหุ้นส่วนจำกัด เสริมกสิกิจเป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก