300965

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา  นำกลุ่มเกษตรกร "กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านวังหวาย(60 พรรษา) ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก ร่วมจัดกิจกรรม "วันอนุรักษ์ควายไทย" ประจำปี 2565 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปีเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และดูแลควายไทย และส่งเสริมการเลี้ยงควาย ให้อยู่คู่คนไทยไปอีกแสนนาน เช่น การถ่ายพยาธิ การฉีดยาบำรุง มอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ ให้แก่เกษตรกร ฯลฯ  ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดตากได้ดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวทุกอำเภอ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก