305748

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ส่งมอบโค ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 20 ตัวณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก จำนวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1.)โครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์สำหรับ ศพก.หลัก(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด ศูนย์ละ 5 ตัว รวม 10 ตัว 

2.)โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์สำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดีเด่น ปี 2564 ได้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาโคเนื้อ อ.สามเงา จ.ตาก จำนวน 10 ตัว 

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายสำเริง เทพรส ปลัดอำเภอสามเงา ร่วมส่งมอบโคให้เเก่เกษตรกรตามโครงการดังกล่าว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก