S 2637829

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ  ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  และปศุสัตว์อำเภอ  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนม เนื่องในวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565  โดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนมภายในประเทศ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากจึงขอเชิญชวนให้คนไทยทุกคนดื่มนมทุกวัน ซึ่งนมเป็นอาหารที่มีประโยชน์ มีวิตามินและแคลเซียมจากธรรมชาติ เมื่อดื่มนมแล้วจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก