846996

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.30 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตากมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 แก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก  ตำบลด่านแม่ละเมาและตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก