696998

วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563 ปศุสัตว์จังหวัดตากมอบหมายให้นายมนัส  วงศ์วรรณา ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดร่วมกับสนง.เกษตรจังหวัดตาก ประมงจังหวัดตาก พัฒนาที่ดินตาก เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและท้าวเปื่อยให้กับโค ฉีดวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์สุกร ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่โครงการหลวง บ้านเลอตอ และตรวจติดตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ณ ศกร.ตชด.มรว.เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน  ศกร.ตชด.บ้านวะกะเลโค๊ะ ศกร.ตชด.บ้านเลผะสุคี ศกร.ตชด.บ้านทีวะเบยทะและศกร.ตชด.เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนพรรษา(บ้านแพะ) ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช