S 29450261

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงาดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่อำเภอสามเงา ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 8 ราย ณ หอประชุมอำเภอสามเงา อำเภอสามเงาจังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา