11635

วันที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการตรวจประเมินฟาร์มก่อนลงลูกไก่เนื้อเข้าเลี้ยงใหม่  จำนวน 1 ฟาร์ม ทองมาฟาร์ม ต.วังหิน  อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก