172646

วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดลงพื้นที่ สำรวจจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโค เนื้อสุกร และเนื้อสัตว์ปีก ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ณ ตลาดสดพาเจริญ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด