86480

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 สนง.ปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  ณโรงเรียมชุมชนบ้านอุ้มผาง ม.1 ต.อุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  ดำเนินการ แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภันฑ์สำหรับสัตว์ มีเกษตตรกรเข้ารับบริการ   42 ราย  โค จำนวน 131 ตัว กระบือจำนวน 55 ตัว สุกรจำนวน 143 ตัว  และเป็ด-ไก่ จำนวน 887 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง